فیلم مشاوره رژیم

لطفا قبل اجرای رژیم حتما این فیلم را به صورت دقیق مشاهده نموده و موارد ای که دکتر یحیی پاسدار در مورد اجرای درست رژیم توضیح میدهند را به خاطر بسپ